نویسنده = رضا شکرگزار
مقایسه شاخص‌های کارآمدی سه خبرگزاری‌ داخلی (مطالعه موردی؛ ایرنا، ایسنا و ایلنا)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 104-147

رضا شکرگزار؛ محمدجواد رضائیان؛ اکبر نصراللهی کاسمانی