مقایسه شاخص‌های کارآمدی سه خبرگزاری‌ داخلی (مطالعه موردی؛ ایرنا، ایسنا و ایلنا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار علوم ارتباطات، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

3 استادیار علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

این پژوهش به لحاظ روش کمی و به لحاظ هدف کاربردی و به دنبال شناسایی و مقایسه شاخص‌های کارآمدی سه خبرگزاری‌ داخلی است. روش تحقیق کمی- پیمایشی و شیوه جمع آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه جامع محقق ساخته است، نمونه آماری نیز به تعداد 90 نفر از کارکنان سه خبرگزاری و با شیوه تصادفی ساده انتخاب شده است. یافته‌ها و نتایج تحقیق پس از انجام آزمون‌های تجزیه، تحلیل آمار توصیفی و استنباطی نشان داد: نیازسنجی خبری مخاطبان، مهم‌ترین و پرکاربردترین مؤلفه کارآمدی خبرگزاری‌ها و شایسته سالاری و حفظ نیروهای داشتن نیروی ماهر و کاردان و شفافیت در خبررسانی، کم کاربردترین مؤلفه کارآمدی سه خبرگزاری است و براساس ضرایب و میانگین رتبه‌های کارآمدی: خبرگزاری ایسنا با کسب بالاترین نمرات، خبرگزاری اول (کارآمدترین)، خبرگزاری ایرنا با کسب نمرات متوسط، خبرگزاری دوم (کارآمدتر) و خبرگزاری ایلنا با کسب نمرات کم‌تر، خبرگزاری سوم (کم کارآمدترین) رتبه‌بندی شد.

کلیدواژه‌ها