اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر هادی البرزی دعوتی

مدیریت رسانه دکترای مدیریت رسانه و مدیرکل اخبار داخلی خبرگزاری صداوسیما

alborzhadi62yahoo.com
0000-0003-2298-527X

سردبیر

دکتر امیدعلی مسعودی

ارتباطات اجتماعی رئیس دانشکده ارتباطات و دانشیار دانشگاه سوره

omamasoodiyahoo.com

جانشین سردبیر

دکتر حسن مجیدی

علوم سیاسی رئیس تحصیلات تکمیلی و دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

majidi118gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدحسین ساعی

علوم ارتباطات گرایش روزنامه نگاری رئیس دانشگاه سوره و استادیار دانشگاه صداوسیما

saeiiribu.ac.ir

دکتر احسان شاه قاسمی

علوم ارتباطات عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه تهران

shahghasemiut.ac.ir

دکتر سیاوش صلواتیان

مدیریت رسانه دانشیار مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما

salavatian.ir/
salavatianiribu.ac.ir
02122168630

دکتر اکبر نصراللهی

مدیریت رسانه رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه واحد تهران مرکزی

akb.nasrollahi_kasmaniiauctb.ac.ir

دکتر محسن شاکری نژاد

علوم ارتباطات رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما و استادیار دانشگاه صداوسیما

mohsen_shakerinejadyahoo.com

دکتر جلال غفاری قدیر

مدیریت رسانه عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه امام حسین (ع)

jalal.ghafarigmail.com

دکتر علی احمدی

ارتباطات عضو هیئت علمی گروه روزنامه نگاری دانشکده ارتیاطات دانشگاه علامه طباطبایی

aliahmadiyahoo.com

دکتر حمیدرضا حسینی دانا

دکتری مدیریت رسانه عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد دماوند

hhoseinidanagmail.com

دکتر معصومه اسماعیل نژاد

مدیریت رسانه دکتری مدیریت رسانه واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

masumeh.esmailnejadyahoo.com

دکتر احمد کوهی اصفهانی

دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران

kuhi.ahmadgmail.com

دکتر احد رضائیان قیه باشی

پسا دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران

a.rezayangmail.com

حسن حاجی بدلی

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه علوم و تحقیقات

hajibadali.hassangmail.com

مشاور علمی

دکتر عبدالشریف ولدبیگی

علوم سیاسی دکترای علوم سیاسی

sharifvaladbeigiyahoo.com

محمد مهیار کلهر

مدرس دانشگاه و تهیه کننده و کارگردان تلویزیون

mahyar.159gmail.com

مدیر داخلی

محمدحسین آزادی

علوم ارتباطات علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه صداوسیما

mh.azadi73gmail.com

دبیر اجرایی

کوثر مهرزاده

مدیریت رسانه کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه سوره

kosar.mehrzadesoore.ac.ir