اهداف و چشم انداز

تحولات سریع حوزه ارتباطات و رسانه ما را بر آن داشت تا برای گسترش، پیشبرد و ارتقای سطح علم در جامعه و به‌ویژه فراهم آوردن بستر مناسب به منظور تبادل اطلاعات علمی پژوهشی در حوزه آینده پژوهی رسانه از یک سو و از سوی دیگر اشاعه این نتایج و دیگر دستاوردهای تحقیقاتی در کشور، اقدام به چاپ و نشر فصلنامه علمی ـ تخصصی «دانش آینده پژوهی رسانه» نمائیم.

هدف از چاپ و انتشار فصلنامه علمی - تخصصی «دانش آینده پژوهی رسانه» به این شرح است:

1. ثبت و نشر نتایج تحقیقات در زمینه آینده پژوهی رسانه؛

2. کمک به ارتقای سطح پژوهش و نهادینه کردن آن در کشور؛

3. کمک به تولید و نشر علم به منظور ارتقای سطح فرهنگ، دانش علمی متخصصان، کارشناسان و سایر علاقه‌مندان به حوزه آینده پژوهی رسانه؛

4. کمک به مسئله‌یابی و حل مسائل علمی در ارتباط با دانش آینده پژوهی رسانه؛

5. انتشار به موقع یافته‌های جدید پژوهشی در زمینه آینده پژوهی رسانه اعم از رسانه های دیداری، شنیداری و مجازی.

 

محورهای پیشنهادی فصلنامه: