جانمایی رسانه در عصر انقلاب صنعتی چهارم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد روابط بین الملل

چکیده

انقلاب صنعتی چهارم انقلاب فناوری‌های نوآورانه و بستر همگرایی میان حوزه‌های فیزیکی زیستی و دیجیتال است. تبعات و پیامدهای این انقلاب در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... ظهور و بروز خواهد یافت و رسانه‌ها نیز از این امر مستثنی نخواهند بود. مهم‌ترین اقدام در برابر پیامدها وچالش‌های ناشی از انقلاب صنعتی چهارم در هر حوزه درک و فهم عمیق نسبت به این انقلاب فناورانه و میزان سرعت عمق و گستردگی آن است. انقلابی که شیوه زندگی نحوه کار و تعامل افراد و اشیاء را از اساس متحول خواهد ساخت و دنیایی جدید متأثر از فناوری‌های پیشرفته و هوشمند پیش‌روی بشر قرار خواهد داد. از همین‌رو در نوشتار پیش‌رو ضمن برشمردن ابعاد و ویژگی‌های انقلاب صنعتی چهارم تغییر و تحولاتی که در ساختار و اشکال رسانه به مدد فناوری‌های این انقلاب از جمله هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء  رخ خواهد داد مورد بررسی قرار گرفته و ویژگی‌های مهم رسانه در عصر انقلاب صنعتی چهارم نیز مرور شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ساختار رسانه نیز همچون سایر حوزه‌های به واسطه‌ فناوری‌های نوظهور دچار تحول اساسی خواهد شد و رسانه‌های شخصی شده و غیرمتمرکز نقش پررنگ‌تری نسبت به رسانه‌های سنتی خواهند داشت. همچنین اشکال رسانه از رسانه‌های دیداری، شنیداری، صوتی و مکتوب فراتر رفته و سایر اشیاء و هر چیزی را که به واسطه اینترنت اشیاء در بستر یک شبکه به تولید و انتقال پیام خواهد پرداخت در برمی‌گیرد. در نهایت نتیجه می‌گیریم که رسانه‌های سنتی برای رقابت و همگرایی بیشتر با رسانه‌های دیجیتال نوظهور در عصر انقلاب صنعتی چهارم بیش از هر چیز نیازمند شناخت ابعاد و ویژگی‌های این انقلاب و ابزارهای لازم برای حفظ قدرت و حیات خود در چارچوب ساختار این انقلاب فناورانه است.

کلیدواژه‌ها