سخن آغازین

سخن سردبیر

نویسنده

دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، مدیر پژوهش های خبری معاونت سیاسی صداوسیما

چکیده

اهمیت و ضرورت آینده رسانه‌ها ما را بر آن داشت که برای مطالعه علمی و دقیق رسانه‌ها لزوم داشتن بستری تخصصی در این حوزه را با صاحبنظران و اندیشمندان حوزه ارتباطات و رسانه طرح کنیم و با توجه به توصیه و پیشنهادهای سازنده آنها به تاسیس فصلنامه‌ای تخصصی در این حوزه اقدام کنیم. تاسیس فصلنامه دانش آینده پژوهی رسانه و با حضور تیم تحریریه علمی و متخصص از رشته‌های آینده پژوهی، مدیریت رسانه،علوم ارتباطات، علوم سیاسی و... به ما کمک کرد که بتوانیم اولین شماره این فصلنامه را با لطف و عنایت قادر متعال محقق کنیم. امیدواریم که با کمک های فکری و پیشنهادات سازنده خوانندگان عزیز هر چقدر که به جلوتر حرکت می‌کنیم، با استفاده از مقالات علمی و تخصصی استادان، دانشجویان و محققان عزیز بتوانیم قدم کوچکی در شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن برداریم.
مدیرمسئول فصلنامه آینده پژوهی رسانه

کلیدواژه‌ها