تاثیر برنامه‌های فرهنگی-اجتماعی تلویزیون استان اصفهان‌(زنده رود) بر حمایت از کالای ایرانی در بین مخاطبین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین شهر ، اصفهان

2 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین شهر، اصفهان

چکیده

این پژوهش به بررسی تاثیر برنامه‌های فرهنگی-اجتماعی تلویزیون استان اصفهان‌(زنده رود) بر حمایت از کالای ایرانی پرداخته‌ است. روش تحقیق توصیفی از نوع توصیفی پیمایشی است و جامعه‌ آماری پژوهش شامل کلیه شهروندانی که برنامه زنده رود را مشاهده می‌کنند، تشکیل می دهند. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی به تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه اصلی انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ی محقق ساخته برنامه‌ی تلویزیون زنده رود بر حمایت(فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) از کالای ایرانی با 37 گویه و 3 مولفه و پایایی 948/0 که روایی محتوایی آن با استفاده از نظرات استاد راهنما و سایر متخصصین و روایی صوری آن توسط تعدادی از پاسخگویان مورد تایید قرار گرفت. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS23 و Smart PLS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. برنامه‌های اجتماعی-فرهنگی تلویزیون استان اصفهان(زنده رود) بر حمایت از کالای ایرانی(فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی) تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها