رهیافت های رسانه ملی در هدایت افکارعمومی جامعه ایران با رویکرد آینده پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای آینده پژوهی از دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه رسانه های جمعی تلاش می کنند تصاویر ذهنی موردنظر خود را، در جامعه، شکل دهند. البته حقیقت این است که این سازمان های نیرومند سخن پراکنی، به تنهایی قدرت ایجاد تحولات بزرگ را در افکارعمومی ندارند ولی می توانند به طور مؤثر جریان های فکری و اجتماعی موجود را تقویت کنند. این انتظار از رسانه ملی وجود دارد که بتواند با مخاطبانش، طبق نیازهای حقیقی آنها ارتباط برقرار کرده و در مسیر هدایت فرهنگ و افکارعمومی با رویکردی آینده نگرانه، زمینه ساز رشد و تعالی فردی و اجتماعی شود. در این مقاله با توجه به سناریوهای هدایت افکارعمومی جامعه ایران در افق 1410 و استفاده از روش های کیفی مصاحبه با خبرگان و تحلیل اثرات متقابل؛ تلاش می شود تا پس از شناسایی پیشران های اصلی حوزه افکارعمومی جامعه ایران، عرصه های مهمی که رسانه ملی می تواند در آنها ایفای نقش موثر کند و مقوم جریان هدایت افکارعمومی باشد معرفی شوند. همچنین با ارائه تحلیل کلی از نقش رسانه ملی در هدایت افکارعمومی جامعه ایران، سناریوی مناسب برای وضع موجود و آینده نزدیک جامعه را مبنا قرار داده و راهبردهای عملیاتی مناسب این سازمان برای هدایت افکارعمومی جامعه ایران ارائه شود.

کلیدواژه‌ها