شناسایی الزامات حکمرانی محتوا فضای مجازی در بُعد انتشارمحتوا با تاکید بر سازمان صداوسیما علی نجفی؛ ابراهیم فتحی؛ هادی البرزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

علی نجفی؛ ابراهیم فتحی؛ هادی البرزی 
 

کلیدواژه‌ها