شناسایی و اولویت بندی مصادیق تعارض منافع در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد تهران مرکز ی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تعارض منافع یک مفهوم عمومی است که از روابط شخصی در سطح خرد تا ساخت و کلان‌ نهادهای اجتماعی می‌توانند، بستر و ساحتی برای گفتگو از آن باشند. مادامی که پیرامون سازمان‌ها در سطح میانه می‌اندیشیم؛ تعارض منافع می‌تواند محرک ایجاد فساد و خودمحوری قرار بگیرد. در اینجاست که مساله مدیریت تعارض منافع به وجود می آید و مدیریت تعارض به شکلی پیشینی مستلزم درکی درست از مصادیق تعارض است. در پژوهش حاضر به شناسایی و اولویت بندی مصادیق تعارض منافع در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پرداخته شد. روش پژوهش از نوع مطالعات آمیخته با کاربرد روش مرور متون و مصاحبه با 20 نفر از خبرگان به شیوه قضاوتی هدفمند در سطح نخست به منظور شناسایی مصادیق و پیمایش نظرات کارشناسان در حوزه مورد بررسی به منظور رتبه بندی مصادیق بود. نتایج پژوهش نشان داد که مصادیق تعارض منافع در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را می‌توان؛ تعارض درآمد با وظایف، تعارض وظایف با وظایف، اتحاد ناظر و منظور، اتحاد قاعده گذار و مجری، درب گردان و اشتغال همزمان و پذیرش هدیه دانست که از بین این مصادیق؛ درب گردان و اشتغال همزمان در اولویت اول و تعارض وظایف با وظایف در رتبه اخر اولویت‌بندی قرار گرفت. در نهایت نیز راهکارهای مدیریت این تعارضات پیشنهاد شده است .

کلیدواژه‌ها