واقعیت سازمانی در هزارتوی پیچیدگی‌های ارتباطی، از خودبیگانگی انسان پسامدرن در محیط‌های کاری شبه‌مدرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت رسانه از دانشگاه تهران، ایران

2 استاد تمام دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

واقعیات توسط انسان‌ها ساخته شده‌اند، با این وجود، همین واقعیات برساخته ممکن است درنهایت پدیدآورندۀ واقعیت وجودی همان انسان‌ها گردند. شناخت واقعیت سازمانی و در پرتو آن راستینگی سازمانی امری به ظاهر سهل اما در باطن بسیار ممتنع است. برای شناخت این واقعیت نیاز به درک درست سپهر نمادهای درونی و بیرونی و همچنین پیچیدگی‌های ارتباطات رسمی، نیمه‌رسمی و غیررسمی در سازمان داریم. امروزه و با ظهور و بروز مفاهیمی همچون متاورس، انسان پسامدرن در دنیایی که بازنمایی مجازی همه چیز در آن حقیقی‌تر و واقعی‌تر از واقعیت وجودی‌اش به نظر می‌رسد، در دنیای آواتارها و دوقلوهای دیجیتال، دنبال واقعیتی وجودی از خودش می‌گردد. این واقعیت بایستی از دو منظر مورد بررسی قرار گیرد یکی واقعیت خود فرد و دیگری واقعیت نقشی که در سازمان دارد. امروزه از خودبیگانگی فرد و واقعیت وجودی‌اش در سازمان نیز تحث تاثیر محیطی شبه‌مدرن (تلفیقی از دنیای فیزیکی و واقعیت مجازی یا واقعیت افزوده) است که به عنوان مثال تجربۀ دورکاری در آن «همانند آن‌چه در دوران پساکرونا شاهد بودیم» آسیب شناسی خاص خود را می‌طلبد. شناخت مشروعیت‌های سازمانی، ساختارهای باورپذیری و سنجش تناسب بین وظیفه و فناوری TTF نیز می‌توانند در «جلوگیری از بروز» یا «کاهش» این از خود بیگانگی نوین مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها