آینده تلویزیون و چشم انداز ویدئو تا ده سال آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

تلویزیون و ویدئوهای سنتی با توجه به رشد استفاده از سرویس مبتنی بر تقاضا با بازیگران جدیدی روبرو شده‌اند. شناسایی پیشران‌ها موجب شناخت آینده تلویزیون و چشم انداز ویدئو در ده سال آینده می‌شود. مصرف رسانه‌ای مخاطبان به طور اساسی تغییر کرده است. پیشران‌هایی با تأثیر زیاد و سیرتکاملی روشن در صنعت تلویزیون و ویدئو شناسایی شده‌اند که از طریق آنها می‌توان سناریوهای محتمل آینده را شناسایی کرد، این پیشران‌ها با توجه به وابستگی متقابل و ارتباطشان با  یکدیگر اندازه‌گیری و طبقه‌بندی شدند و عدم قطعیت‌های کلیدی انتخاب گردیدند که چهار سناریو بازار جهانی رسانه، محتوا حرف آخر، تلافی کردن برودکسترها (رادیو و تلویزیون‌ها) و گمشده در تنوع خروجی این پژوهش است. سناریوهایی که نشان می‌دهند که چگونه مسیرهای آینده بازار تلویزیون و فیلم می‌تواند متفاوت باشد.

کلیدواژه‌ها