بررسی ویژگی مخاطب تلویزیون در عصر جدید رسانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

2 دانشجو دکتری تخصصی مدیریت رسانه، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها در عرصه مخاطب شناسی، بررسی رفتار و سلایق مخاطبان است به ویژه در شرایطی که این دو خصیصه، تحت تأثیر رسانه‌های متنوع و جدید روز به روز متغیر و به چالشی برای رسانه‌های سنتی همچون تلویزیون، تبدیل شده است. بدین ترتیب و با توجه به اهمیت پژوهش در حوزه مخاطب شناسی به ویژه در عرصه جدید رسانه‌ای، پژوهش حاضر با هدف بهره‌گیری از روش فراترکیب، یافته‌های کیفی و مرتبط با مخاطب را از میان 40 تحقیق پژوهشی (مقاله و پایان نامه) دریافت و ترکیب کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج پژوهش ما را به 51 زیر مقوله کلیدی تحت عنوان ویژگی مخاطبان امروز، چالش مخاطب برای تلویزیون و خواست مخاطب از تلویزیون رساند که در نهایت نتیجه گرفتیم؛ تلویزیون در رأس نظام ارتباطی باید در برنامه‌سازی تمام ویژگی‌های فردی، شرایط محیطی و اجتماعی مخاطبان را لحاظ کند و همگام با رسانه‌های جدید به نیاز او پاسخ دهد تا مخاطبانش حذف نشوند.

کلیدواژه‌ها