خبر رادیویی در سپهر رسانه ای آینده ایران از دیدگاه نظریه کهکشان های ارتباطی مک لوهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در دوران کرونایی امروز شهروندان ایرانی همچون شهروندان سراسر جهان ناگزیرند که ساعات بیشتری را در خانه بمانند. این در خانه ماندن به طور طبیعی باعث افزایش مخاطبان رسانه های چاپی، کاربران فضای مجازی و مخاطبان رادیو و تلویزیون می شود. شناخت رسانه برتر به ویژه در عرصه خبر و اطلاع رسانی در ایران پس از مقطع کرونایی اخیر و برای آینده سپهر رسانه ای کشور ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر شناسایی رسانه برتر خبری در سپهر رسانه ای ایران، متناسب با بافت فرهنگی- اجتماعی و تجربیات شهروندان ایرانی بسیار با اهمیت و تعیین کننده است. هدف از نگارش این مقاله؛ شناخت رسانه برتر خبری در سپهر رسانه ای آینده ایران از دیدگاه نظریه کهکشان های ارتباطی مک لوهان است. روش تحقیق این پژوهش کتابخانه ای و اسنادی و مصاحبه عمیق بوده که با 18 تن از کارشناسان و نخبگان حوزه های علوم ارتباطات و مدیریت رسانه در کشور انجام شده است. نتیجه این تحقیق نشان داد؛ خبر رادیویی رسانه خبری برتر در سپهر رسانه ای آینده ایران از دیدگاه نظریه کهکشان های ارتباطی مک لوهان است.

کلیدواژه‌ها