کلیدواژه‌ها = چرخه 24 ساعته خبری
فناوری‌ رسانه‌ای و چرخه 24 ساعته خبری

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 65-97

هادی البرزی دعوتی