کلیدواژه‌ها = شخصی سازی اطلاعات
رویکردها و چالش های مقابله با اخبار جعلی در جهان

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 33-64

محمدحسین آزادی