کلیدواژه‌ها = انقلاب فناورانه
جانمایی رسانه در عصر انقلاب صنعتی چهارم

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 10-32

فاطمه حسینی