نویسنده = ���������� ��������
تحلیل ثانویه ذائقه مصرف مخاطبان در تلگرام (10 تا 22 بهمن ماه 1398)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 143-174

مهدی ناجی؛ فریفته هدایتی