نویسنده = ���������� ������������
شناسایی مؤلفه ها و ویژگی های اساسی تولید محتوای فضای مجازی به روش فراترکیب

دوره 3، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 148-190

علی نجفی؛ ابرهیم فتحی؛ هادی البرزی